Реферат екологічні проблеми транспорту

Реферат

I. Запровадження.

Транспортно-дорожный комплекс є джерелом забруднення природного довкілля. З 35 млн. т шкідливих викидів 89% посідає викиди автомобільного транспорту, й підприємств дорожно-строительного комплексу. Істотною є роль транспорту в забруднення водних об’єктів. З іншого боку, транспорт одна із основні джерела галасу зчинив на у містах і вносить значний внесок у потепління довкілля.

Викиди від автомобільного транспорту у Росії становлять близько 22 млн. т на рік. Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згоряння містять більш 200 найменувань шкідливі речовини, зокрема. канцерогенних. Нафтопродукти, продукти зносу шин і гальмівних колодок, сипучі і пылящие вантажі, хлориди, використовувані як антиобледенителей дорожніх покриттів, забруднюють придорожні смуги і цілком водні об’єкти.

Важко уявити сьогодні людську цивілізацію без автомобіля. У найрозвиненіших країнах він став як основним транспортним засобом, а й частиною побуту. Природний прагнення людини до свободи пересування, ускладнення функцій у виробничому роботи і сфері послуг, нарешті, саме життя у містах, міських агломераціях — усе це зумовлює зростання кількості легкових авто у індивідуального користування і підвищення обсягу вантажних перевезень. Рівень автомобілізації віддавна став однією з основних показників економічного раз вітія країни, якості життя населення. Причому у поняття «автомобілізація» включають комплекс технічних засобів, обес печивающих рух: автомобіль і.

Однак науково-технічного прогресу приносять лю дям як користь, а й шкоду. «За треба платити», — каже древ няя мудрість. Оплата ж автомобіль — здоров’я, наше життя. Це ймовірність дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків. Це неминучість шкоди від забруднення довкілля викидами відпрацьованих газів, транспортного шуму, інших физиче ских впливів. Їх доводиться страждати всіх людей, навіть у тих, що ніколи не користується автомобілем. Причому лише людям — всієї природі. Создает ці шкідливі на середу, звісно не дорога, а автомобіль. Дорога захищає середу від автомобіля. Борг инженера-проектировщика, будівельника, эксплуатационника у цьому, щоб зробити це захист ефективніше та дешевше.

Не закликаємо жити без автомобіля. Хотів би лише, щоб наша плату цей рекорд ХХ-го століття стояла більш адек ватній його корисності.

I. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ .

1.Автотранспорт як основне джерело забруднення атмосфер ного повітря.

ав тотранспорт.

5 стр., 2470 слов

Вплив транспорту на довкілля та живі організми

... транспорту небезпечні з екологічної точки зору. Транспорт як галузь народного господарства -- один із наймогутніших чинників антропогенного впливу на довкілля. Деякі види цього впливу, насамперед забруднення ... одним із основних споживачів палива. За енергомісткістю окремі види палива неоднакові. Так, на перевезення одного пасажира на 1 км шляху літак витрачає 6397,4 Дж., легковий автомобіль ...

У таблиці №1 вказані викиди від мобільних джерел.

Основні види викидів забруднюючих речовин від мобільних ис точников., Таблиця №1

ТИП ДВИГАТЕЛЯ ПАЛИВО ОСНОВНІ ПЛАНИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИКЛАДИ
Четырехтактный двигун внут реннего згоряння Бензин Углеводороды, прибл сид вуглецю, окси ды азоту Автомобілі, авто намисто, літаки, мотоцикли
Двухтактный двигун внутрішньо го згоряння Бензин (з добавлени їм олії) Углеводороды, прибл сид вуглецю, оксид азоту, тверді веще ства Мотоциклы вспо могательные мото ры
Дизель Лигроин Оксиди азоту, твер дые речовини Автобуси, тракто ра, машини, поїзда

Шкідливі речовини при експлуатації рухливих транспортних засобів вступають у повітря з відпрацювали газами, випаровуваннями з паливних сис тим гаслам і при заправці, а також із картерными газами. На викиди оксиду вуглецю сильно впливає рельєф шляхи і режим руху автомаши ны. Приміром, при прискоренні і гальмуванні в відпрацьованих газах повели чивается зміст оксиду вуглецю майже 8 раз. Мінімальна кількість оксиду вуглецю виділяється при рівномірної швидкості автомобіля 60 км/год.

У таблиці №2 наведено значення концентрації основних домішок карбюраторного двигуна що за різних режимах його роботи.

Концентрація речовин, у залежність від режиму роботи карбюраторного двигуна

Таблиця №2

Оксид вугіллі роду, % за обсягом Углеводо пологи, мг/л Оксиди азоту, мг/л
Холостой хід 4-12 2-6
Примусовий холостий хід 2-4 8-12
Середні навантаження 0-1 0,8-1,5 2,5-4,0
Повні навантаження 2 0,7-0,8 4-8

Викиди оксидів азоту максимальні при відношенні повітря — паливо 16:1. Отже, значення викидів шкідливих речовин у відпрацьованих га зах автотранспорту залежить від цілого ряду чинників: відносини у суміші возду ха і палива, режимів руху автотранспорту, рельєфу і забезпечення якості доріг, технічного стану автотранспорту та інших. Склад та обсяги викидів зави сят також від типу двигуна. У таблиці №3 показані викиди низки шкідливі речовини карбюраторного і дизельного двигунів.

Викиди (% за обсягом) речовин під час роботи дизельних і карбюраторних двигунів., Таблиця №3

ВЕЩЕСТВО ДВИГУН
Карбюраторный Дизельный
Оксид вуглецю 0,5-12,0 0,01-0,5
Оксид азоту 0,005-0,8 0,002-0,5
Углеводороды 0,2-0,3 0,009-0,5
Бенз(а)пирен

До 20 мкг/м 3

До 10 мкг/м 3

Як очевидно з даних таблиці №3, викиди основних забруднюючих ве ществ значно нижчі від в дизельних двигунах. Тому було прийнято вважати їх понад екологічно чистими. Проте дизельні двигуни відрізняються підвищеними викидами сажі, образующейся внаслідок перевантаження палива. Сажа насыще на канцерогенними вуглеводнями і мікроелементами; їх викиди в атмо сферу неприпустимі.

У зв’язку з тим, що які відпрацювали гази автомобілів вступають у нижній шар атмосфери, а процес їх розсіювання істотно відрізняється від процесу розсіювання високих стаціонарних джерел, шкідливі речовини перебувають практично у зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт сле дме зараховувати до категорії найнебезпечніших джерел забруднення атмосфер ного повітря поблизу автомагістралей.

2. Забруднення пришляхових земель.

Забруднення повітря погіршує якість довкілля від населення пришляхових територій і контрольні санітарні і природоохоронні органи обгрунтовано привертають до себе нього первооче редное увагу. Проте поширення шкідливих газів має всі ж короткочасний характері і із зменшенням чи припиненням руху також знижується. Усі види забруднення повітря через срав нительно короткий час переходить до безпечніші форми.

Забруднення землі транспортними і дорожны ми викидами накопичується поступово, залежно від кількості проходів транспортних засобів й тепло зберігається дуже довго навіть по ліквідації дороги. Для майбутнього покоління, яке, ве роятно, відмовитися від автомобілів у тому сучасному вигляді, транс портное забруднення грунту залишиться тяжкою спадщиною про шлого. Ймовірно, що з ліквідації побудованих нами доріг забруднену неокислившимися металами грунт доведеться прибирати із поверхні.

Накапливающиеся у грунті хімічні елементи, особливо метали, охоче засвоюються рослинами і крізь них по харчової ланцюга переходить до організм тварин і людини. Частину їх рас творяется і виноситься стоковыми водами, потрапляє потім у річки, водойми і вже за питну воду він може приєднатися до репетування ганизме людини. Дійові нормативні документи вимагають поки збирання й очищення стоків лише у найбільших містах і водоохоронних зонах. Облік транспортного забруднення і водойм на тер ритории що прилягає до дорозі, необхідний під час проектування доріг 1 і 2 екологічного класу з оцінки складу забруднення сільськогосподарських і селитебных земель, і навіть для проектування очищення дорожніх стоків.

Досліджень забруднень грунту досі виконано небагато: процес викиду і розподілу забруднюючих частинок лежить на поверхні майже також складний, як й у повітрі, а натурні з мерения з методів микроанализа не всім доступ ны та залізниці. Тому дані натурних вимірів представляють особливої цінності. Найбільш повні дослідження вищому на той час рівні було проведено Інституті біології Лат вии наприкінці 1970-х років. Їх автори Дз.Ж.Бериня, И.М.Лапиня, Л.В.Карелина та інших. отримали великий обсяг даних про наявність у придорожньої грунті і рослинах важких металів та інших елі ментів з урахуванням різних впливають чинників. Що стосується ви бросов свинцю отримали популярність дослідження Р.Х.Измайлова, виконані МАДИ наприкінці 1970-х років, рабо ти В.И.Пуркина, Т.С.Самойловой.

Найпоширенішим і токсичним транспортним за грязнителем, вважається свинець. Він належить до поширеним елементам: його середньосвітової кларк (фонове зміст) в поч ве вважається 10 мг/кг. Приблизно такої ж рівня сягає зміст свинцю в рослинах (на суху масу).

Общесанитарный показник ГДК свинцю у грунті з урахуванням фону — 32 мг/кг.

За деякими даними зміст свинцю лежить на поверхні грунту край смуги відводу зазвичай становить до 1000 мг/кг, але у пилу міських вулиць з дуже великих рухом можливо, у 5 разів більше. Більшість рослин легко переносять по вышенное вміст у грунті важких металів, лише за зі триманні свинцю більш 3000 мг/кг виникає помітне гноблення. Для тварин небезпека викликає вже 150 мг/кг свинцю в їжі.

У наприкінці 1970-х років були опубліковані дані иссле дований, що свідчать, що у кожному погонном метрі захистів іншої смуги шириною 100 м дороги з інтенсивністю руху 90 тис. авт./сут за 10 років експлуатації акумулювалося 3 кг свинцю. Саме це стало дієвим аргументом на користь обмеження при менения свинцевих добавок. За даними, здобутих у Голландії, при загальному фоновому змісті свинцю в траві 5 мг/кг сухого ваги, обабіч його виявилося у 40 раз, але в розділової смузі — в 100 разів більше. Ці дані дають підстави заборонити использова ние дня фуражу трави в смузі 150 м від автомагістралей.

Відповідно до виконаних латвійськими вченими вимірів кін центрация металів у грунті на глибині 5-10 див вдвічі нижча, ніж у поверхневому шарі до 5 див. Найбільше відкладень виявлено з відривом 7-15 м від краю проїзній частині. Вуста новлено, що за 25 м концентрація знижується приблизно й через100 м наближається до фонової. З огляду на, проте, щодо половини свинцевих частинок не випадає відразу на грішну землю, по-різному сится з аэрозолями, викиди свинцю, хоч й у меншою концен трации, можуть зволікатися великих відстанях від дороги.

Вище зазначено, контроль за відкладеннями викидів інших металів, унаслідок їх не токсичності (залізо, мідь) чи малого змісту нормативними документами, не встановлено. За необхідності, маючи дані про емісію, можна без великий помилки використовувати викладену методику та інших тяже лых металів. Реальне розподіл забруднень переважно підтверджує можливість застосування спрощених способів розрахунку, заснованих на виключно статистичної обробці натурних за мерів. Однак через неврахування багатьох впливають чинників об’єктивна точність таких розрахунків невелика й у випадків, коли назначе ние захисної смуги чи будівництво спеціальні захисні споруд пов’язаний із значними витратами; було б застосовувати надійніші методи.

За даними спостережень із загальної кількості викидів твердих частинок, включаючи метали, приблизно 25 % залишається до змиву на проїзній частині, 75 % розподіляється лежить на поверхні прилеглої території, включаючи узбіччя. Залежно від конструктивного профілю й площі покриття в стічні дощ шиї чи смывные води потрапляє від 25 % до 50 % твердих частинок.

У країнах із високий рівень автомобілізації стурбований ность викликає забруднення придорожньої смуги залишками ава рий, викинутими старими автомобілями. Тільки в Франції їх кількість у 70-х досягало 1-1,5 млн. на рік. Поруч із прибиранням придорожньої смуги з допомогою експлуатаційного фінансування встановлено високі штрафи за покинений автомобіль. Введе ние комп’ютерного обліку всіх транспортних засобів зробило не можливим приховування їхніх власників і проблему після цього поті ряла актуальність. Дуже жорстко карається і викидання на дорогах банок, пляшок чи іншого сміття. Звісно, результа тивность боротьби з забрудненням пришляхових земель пользова телями дороги залежить від загального порядку й якості змісту. Відомо, наприклад, що у США середні по штатам Витрати збирання шляхів сміття досягають 1 млн. доларів.

3. Забруднення

Забруднення водних об’єктів відбувається внаслідок попа данія транспортних викидів на поверхню землі на басейнах стоку, в підземні води та у відкриті водойми. Мабуть, скиди неочищених стоків промислових предпри ятий набагато небезпечніше, але не матимуть обліку дорожніх впливів на ка чество води неможливо забезпечити належний якість середовища обі тания загалом.

Органи санітарного нагляду обгрунтовано вимагає від до рожных експлуатаційних організацій нормального утримуючи ния водойм, що у зоні безпосереднього впливу (захисної смузі) дороги. З поширених викидів наи більше занепокоєння потрапляння до воду нефтепродук тов. Перші ознаки як окремих кольорових плям появляют ся вже за часів розливання 4 мл/м 2 (товщина плівки — 0,004-0,005 мм).

За наявності 10- 50 мл/м2 плями набувають сріблястий відблиск, ні тим більше 80 мл/м2 — яскраві кольорові смуги. Суцільна