Проблеми охорони праці на залізничному транспорті

Реферат

Проблеми охорони праці на залізничному транспорті, Сухорукова

У статті розглянуті питання охорони праці в державному і галузевому аспектах. Підкреслюється актуальність питання охорони праці, незважаючи на позитивну динаміку виробничого травматизму. Акцентується увага на невідповідність певних показників вимогам МОП. Виділені основні проблеми охорони праці на залізничному транспорті, а також перераховані завдання, які необхідно вирішити для підвищення безпеки праці залізничників.

Ключові слова

В статье рассмотрены вопросы охраны труда в государственном и отраслевом аспектах. Подчеркивается актуальность вопроса охраны труда, несмотря на позитивную динамику производственного травматизма. Акцентируется внимание на несоответствии определенных показателей требованиям МОТ. Выделены основные проблемы охраны труда на железнодорожном транспорте, а также перечислены задачи, которые необходимо решить для повышения безопасности труда железнодорожников.

Ключевые слова:

In the article the questions of labor protection in the state and branch aspects are considered. The urgency of the issue of labor protection is emphasized, despite the positive dynamics of industrial injuries. The decline in industrial injuries is largely due to the decline in production, rather than the corresponding preventive measures. Attention is focused on the inconsistency of certain indicators with the requirements of the International Labor Organization. A special imbalance is observed in the ratio of the number of fatal accidents to the total number of accidents at work. The main problems of labor protection in railway transport are outlined, as well as the tasks that must be solved to improve the safety of railway workers.

Key words: occupational safety, occupational injuries, occupational diseases, occupational safety

Постановка проблеми Одним із важливих питань сучасного менеджменту є створення достойних умов праці, які сприяють збереженню здоров’я та працездатності працівників. На залізничному транспорті охорона праці має особливе значення, оскільки транспорт відноситься до галузей підвищеного ризику для життя.

Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідно три умови: робота повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов’язково повинен супроводжувати успіх.

Аналіз останніх досліджень.

Оскільки охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності [1], тому можна з упевненістю стверджувати, що багато соціально- економічних питань так чи інакше пов’язано з питаннями охорони праці. Цей зв’язок робить для науковців та практиків охорону праці важливою наукою.

10 стр., 4559 слов

ОХРАНА ТРУДА. Пропаганда охраны труда и документация. Часть VII

... классу профессионального риска (и соответственно отраслям (подотраслям) организации). С позиций охраны труда и производственной безопасности профессиональный риск определяют для установления степени опасности оборудования ... и технологий, для оценки состояния охраны труда и для разработки системы технических и организационных мер по снижению ...

Деякі вчені вивчають методологію охорони праці [2].

Багато робіт присвячено економічному та соціальному значенню охорони праці. Вчені констатують, що сьогодні близько 38 % від загальних захворювань людей в Україні пов’язано з дією небезпечних і шкідливих факторів у процесі праці. Щорічна загальна сума витрат на фінансування відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших випадках, пов’язаних з незадовільними умовами праці, становить понад 1 млрд. грн [3].

Деякі вчені досліджують фактори, що визначають напрям розвитку охорони праці на вітчизняних підприємствах [4].

Більшість факторів чинять певний моральний і матеріальний тиск на власників підприємства, що змушує їх постійно і систематично займатися питанням охорони праці. Сучасний менеджмент, як ніколи потребує створення науково-обґрунтованої системи управління охороною праці на підприємстві.

Багато наукових робіт присвячено питанням управління охороною праці.

Управління охороною праці — це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності [5, 6].

Невирішені питання

Метою статті

Виклад основного матеріалу

Показник

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним наслідком, тис.

130,3

139,6

80,5

34,3

23,1

19,4

15,8

Відсоток до 1985 року, %

100

107,1

61,8

26,3

17,7

14,9

12,1

Незважаючи на те, що рівень виробничого травматизму скорочується, це не можна врахувати, як позитивний факт. Скорочення травматизму здійснюється при скороченні виробництва, при цьому темпи скорочення виробництва більш високі, особливо у промисловості, будівництві. Стан виробничого травматизму у галузевому ракурсі наведено в таблиці 2.

Різниця (+, -)

І- S н о PQ =

Г-

-rf1

80

‘VO

04і

04і

801

80

Г»-і

О

20

1

СО

О

801

‘VO04

Всього

04

-15

04

со04

-22

О

04

СО1

08

04СО1

О

-12

26

-24

04СО1

‘VO

08

168

2016

їґ =

н о

PQ =

20

со

04

‘VO

^1-

80

08

04

О

70

04

‘ТІ-

CO

СО

00

04

О

58

Оо-rf

Всього

864

192

со04

80со

184

20

СОСО

255

146

-Tf80СО

09

80СО

167

578

‘VO

22

1017

4428

Різниця (+, -)

*

н ОВ5 =

-80

04

00і

СО

і

‘О;1

041

і

-17

О

801

‘VO

і

-rf

1

О

-28

СОГ»-і

Всього

-1282

соі

001

-22

-57

О1

-196

-72

‘VO

-27

-14

СО1

Осо1

-89

Г-

001

08СО04і

-2058

2015 рік

Н О

В5 =

08

80

^1-

00

¦voсо

04

80

54

00

04

-Tt

84

‘VO

о

64

‘VOГ»-СО

Всього

752

207

11

СО

206

о

СО

268

Г»-со

8008СО

09

48

-ті-

602

СО00

г-

898

4260

2014 `

F І

н о « =

66

04

04

26

48

80

со

04

25

‘О;

Г-

00

00

08

95

08

о

92

548

Всього

2034

220

08

‘VOСО

СО8004

20

507

О-Tfco

04СО

со04-Tf

74

¦vO

г-

691

76

25

1137

6318

Галузь

Вугільна

Гірничорудна та нерудна

Нафтогазовидобувна та геологорозвідка

Енергетика

Будівництво

Котлонагляд, підйомні споруди

Машинобудування

Металургійна

Хімічна

Транспорт

Зв’язок

Газова промисловість

в

О

О

W

%

§

о

ч

и

Агропромисловий комплекс

Деревообробна промисловість

Легка та текстильна промисловість

Соціально-культурна сфера та торгівля

Разом

Лідерами, з точки зору статистики травматизму, є вугільна галузь, соціально- культурна сфера і торгівля. Крім того, серед аутсайдерів слід відмітити аграрно- промисловий комплекс.

Рівні виробничого травматизму і професійної захворюваності є основними показниками стану охорони праці в тій чи іншій сфері економічної діяльності, регіоні та в цілому в державі. Нинішній його стан в державі профспілки оцінюють як критичний. Не дивлячись на щорічну оптимістичну динаміку зниження кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за даними

Держгірпромнагляду, рівень травматизму на виробництві в Україні залишається високим [9].

В Україні зберігається вкрай низький рівень співвідношення кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком до загального числа нещасних випадків на виробництві. За даними

Міжнародної Організації Праці це співвідношення, в середньому у світі, складає від 1 до 730 (і це при тому, що у більшості країн статистичні

спостереження враховують нещасні випадки з непрацездатністю 3 дні і більше).

У країнах Європи аналогічний показник становить, наприклад: у Німеччині — з 1 до 1280, Словаччині — з 1 до 280, Польщі — з 1 до 140. Проте, аналогічний показник по Україні щорічно погіршувався — з 1 до 11,2 (2009) до 1 до 9,0 (2013), складаючи у середньому з 1 до 10,0, а в окремих областях він становив — від 1 до 3,1 (Закарпатська, 2011) до 1 до 29,5 (Донецька, 2009), відмінність у цих показниках складає 9,5 разів [10].

На підприємствах інфраструктури питання охорони праці зберігають свою актуальність, про що свідчать дані рисунку 1.

600

Рис. 1. Кількість випадків виробничого травматизму на транспорті

Варто відмітити позитивну динаміку виробничого травматизму на підприємствах транспорту. Але й досить ці показники перевищують показники розвинутих країн.

Питання охорони праці завжди знаходяться в центрі уваги на залізничному транспорті, адже від того, як ведеться робота в цьому напрямку, залежать життя та здоров’я не тільки працівників залізниці, але й пасажирів, а також усіх, хто так чи інакше має справу із залізницею.

Крім того, реформування Укрзалізниці потребує перегляду всіх напрямків діяльності українських залізниць, у тому числі у сфері охорони праці.

Органами управління охороною праці є Управління залізниці, дирекції залізничних перевезень, галузеві служби та відокремлені підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції та стежити за виконанням прийнятих рішень.

Слід вказати, що на залізницях збережена традиція проведення тижня охорони праці, якій завершується 28 квітня у Всесвітній день охорони праці. Укрзалізницею розроблені заходи щодо поліпшення профілактичної роботи із запобіганням виробничого травматизму на залізничному транспорті.

Ще у 2009 році в експлуатацію введена автоматизована система планування, обліку, аналізу і контролю забезпечення працівників залізничного транспорту України спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Вона дозволяє підбирати спецодяг та спецвзуття точно за розмірами, забезпечувати залізничників засобами захисту своєчасно і в повному обсязі, а також уникає необхідність створювати сезонні запаси. охорона праця залізничник

Постійна увага охороні праці обумовлена специфікою галузі. На залізничному транспорті велика кількість видів робіт виконується на коліях без припинення руху поїздів, що є дуже небезпечним чинником. Особливо цей чинник характерний для працівників дистанції сигналізації і зв’язку, що виконують технологічний процес обслуговування колійних пристроїв: стрілок, сигналів, рейкових кіл і т. п. в обмежений час перерви руху поїздів.

Ще з більшою небезпекою виконуються роботи при пошуку й усуненні несправності пристроїв, що викликають, найчастіше, затримку в русі поїздів. Чітка організація і безпечна технологія виконання таких робіт є запорукою винятку виробничого травматизму [11].

Основними проблемами, з якими на сьогодні вимушені стикатися фахівці із охорони праці під час виконання завдань щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці, є:

  • недосконалість нормативно-правової бази з питань охорони праці: скасовано дію низки важливих документів, а замість них тимчасово відновлені старі, ще радянські (Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (1987 року), Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів (1966 року));
  • деякі нормативні документи відмінені без введення замість них нових (скасовано дію ДСТУ 2448-94 «Кисневе різання. Вимоги безпеки»);
  • нові нормативні документи з охорони праці (НПАОП), що приймаються на державному рівні, мають узагальнений характер із переліком посилань на інші документи, що робить використання таких документів незручним, особливо в лінійних підрозділах, де відсутній доступ до нормативних баз;
  • виконання робіт із застосуванням

машин та обладнання, термін експлуатації яких, установлений виробником, закінчився (на сьогодні до таких належить до 80% вантажопідіймальних кранів, котлів та посудин, що працюють під тиском).

Для такого обладнання проводяться додаткові опосвідчення та продовжується строк їх використання;

  • відсутність достатнього фінансування заходів з охорони праці.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. Оскільки за останні роки в економіці спостерігаються кризові явища та доводиться працювати за скороченим робочим тижнем, розміри фінансування заходів з охорони праці, на жаль, не збільшуються.

Висновки

Для підвищення безпеки праці на залізницях, на сьогодні, необхідно:

  • проведення робіт щодо перегляду документів з охорони праці, що були прийняті ще за радянських часів Міністерством шляхів сполучення СРСР, та приведення їх у відповідність до чинного законодавства;
  • вдосконалення системи ідентифікації небезпек, оцінювання ризиків та внутрішній аудит системи управління охороною праці, які запроваджені міжнародним стандартом OHSAS 18001:2007;
  • приведення технічного стану обладнання до сучасних умов безпеки праці (забезпечення додатковими запобіжними засобами тощо);
  • проведення заходів щодо підвищення особистої відповідальності працівників за дотримання ними безпечних методів праці.

Практики вважають, що з метою адаптації охорони праці до сучасних умов на залізничному транспорті необхідно, в першу чергу, створити єдину корпоративну систему управління охороною праці (СУОП) для ПАТ «Українська залізниця», що дозволить запровадити політику підприємства у сфері охорони праці, підвищити рівень безпечності виконання робіт на підприємстві, зменшити та запобігти впливу небезпечних чинників на працівників [12,13].

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Про охорону праці [Електронний ресурс]: закон України від 14 жовтня 1992 року — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 2694-12

2 Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия управления персоналом: учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. — М.: Проспект, 2013. — 64 c.

3 Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.google.com.ua/search? Q

=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D 0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B 3%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D 1 %85%D 0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B 8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D 1%96&gws_rd=

cr&dcr=0&ei=lXYzWubrBajF6QSzwYmgDw

4 Панченко С.В. Социально-экономические аспекты

высокоскоростного железнодорожного транспорта: учебник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, А.А. Каграманян, Т.Г. Сухорукова. — Харьков: «Диса плюс», 2016. — 232 с.

5 Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький. — Л.: УАД, 2006. — 336 с.

6 Дикань В. Л. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: навч. посібник / В.Л. Дикань, Ю. В. Елагін, Т.Г. Сухорукова. — УкрДАЗТ, 2012. — 345 с.

7 Дикань В. Л. Організація виробництва: навч. посібник / В. Л. Дикань, В. О. Мельник. — Харків: ТОВ “РИФ”, 2007. — 255 с.

8 Офіційний сайт статистики

України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-

UAОснови охорони праці: підручник

/ К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний [та ін.]. — 2-ге вид. — Харків:

Основа, 2006. — 448 с.

9 Аналіз стану виробничого

травматизму та умов праці на підприємствах транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв’язку за 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: рік^^://тШ.

gov.ua/files/analiz_avar_ 2014.pdf .

10 Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. — Х.- УкрДАЗТ, 2008. — 194 с.

11 Козодой Д.С. Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту / Д.С. Козодой // Весник ХНАДУ, вып. 59, 2012. — с. 95 — 99.

12 Сусленко В. Необхідно створити

єдину корпоративну систему управління охороною праці в ПАТ «Укрзалізниця» [Електронний ресурс] / В. Сусленко. — Режим доступу: http://ukrrailways.com/ intervyu/1783-valerij-suslenko-neobkhidno- stvoriti-edinu-korpo rativnu-sistemu-

upravlinnya-okhoronoyu-pratsi-dlya-pat- ukrzaliznitsya.html