Географія світового транспорту та міжнародні економічні зв’язки

Реферат

Транспорт. Транспорт — одна з найважливіших галузей господарст-ва, яка забезпечує зв’язки між виробниками й споживачами, становить мате-ріальну основу географічного поділу праці. Залежно від рівня розвитку різ-них видів транспорту виділяють чотири основні типи транспортних систем. Перших два типи — північноамериканський (США, Канада, Австралія) і західноєвропейський — характерні для високорозвинутих країн. Тут пропорційно розвинуті всі види транспорту, але в першому в пасажирських переве-зеннях переважають повітряний і автомобільний, а в другому переважає залі-зничний, у вантажних — автомобільний транспорт. Країни, де переважає за-лізничний транспорт, — Індія, Пакистан, Алжир, Туніс, Марокко, Замбія, Уругвай, Аргентина тощо відносять до третього типу. До четвертого зараховують країни, в яких переважає автомобільний транспорт (Афганістан, Ємен, Ефіопія, Саудівська Аравія та ін.) або річковий (Судан, Конго, Парагвай тощо).

Табл. 1. Протяжність залізничних та автомобільних шляхів (включаючи дороги без твердого покриття)

Країна | Залізниці

(тис. км) | Автомобільні

(млн. км)

США

Росія

Україна

Індія

Китай

Франція

Німеччина

Бразилія | 187,7

87,1

28,8

62,0

54,0

32,6

47,7

30,0 | 6,5

0,85

0,17

1,8

1,0

1,3

0,63

1,7

Густота транспортної мережі в розвинутих країнах 50 км/100км2, у країнах, що розвиваються,— близько 9 км/100 км2.

Основний вид сухопутного транспорту — залізничний, але роль його в епоху НТР дедалі знижується. Загальна протяжність залізничних шляхів становить И 80 тис. км, якими провозиться 5 млрд. т вантажів. За протяжніс-тю залізниць на першому місці стоять США, за густотою заліз-ничної мережі — Бельгія та ФРН. Рівень електрифікації залізниць у країнах світу різний. Так, у Швейцарії залізниці електрифіко-вані майже повністю, в Італії — на половину, у Франції, Бельгії, Іспанії, Ро-сії — на третину. Створюються швидкісні лінії в Японії, Франції, ФРН, Італії, Великобританії, США, де швидкість поїздів доведена до 160-200 км/год і бі-льше Залізницями перевозять головним чином масові вантажі (зерно, вугілля, сталь, залізну руду тощо).

На автошляхи припадає 2/3 загальної протяжності світових шляхів спо-лучення. Світовий автопарк на початку XXI ст. налічує 141,7 млн вантажних машин та 462,1 млн легкових машин та автобусів, з них 3/4 припадає на краї-ни Західної Європи та Північної Америки. У світовому пасажирообігу частка автотранспорту становить 4/5. Найвищого рівня розвитку цей вид транспо-рту набув у розвинутих країнах (США, Франція, ФРН, Великобританія та ін.).

7 стр., 3051 слов

Транспорт україни

... комітету статистики України (див. таблицю 1). Таблиця 1 Основні показники роботи транспортної системи* Види транспорту залізничний автомобільний річковий ... 3—5 разів менша за аналогічний показник у країнах, як США, Японія, Греція, ін.. Зазначимо, що ... тепер становить понад 95 %. Основні грузы—минеральные будівельні матеріали (особливо у каботажном плаванні). Проблеми розвитку морського транспорту ...

Автомобільний транспорт відіграє провідну роль у перевезеннях пасажирів та вантажів на короткі відстані. Збудовані окремі трансконтинентальні магіс-тралі, у тому числі від Тихого до Атлантичного океану в США та Канаді, че-рез Сахару в Африці, трансамазонська магістраль тощо.

Швидкими темпами розвивається трубопровідний транспорт (основні райони — Північна Америка, Європа, Південно-Західна Азія).

Загальна протяжність магістральних нафтопроводів перевищує 440 тис. км. Через них що-року прокачується 2 млрд. т нафти й нафтопродуктів. Найкрупнішими влас-никами трубопроводів є США та Росія.

Рис. 1. Газопровід на Алясці (США)

Рис. 2. Використання контейнеровозів значно покращує умови перевезення вантажів, спрощує їхнє перевантаження

Морський транспорт відіграє значну роль у світовому вантажообігу, обслуговуючи міжнародну торгівлю. Близько 1/2 всього тоннажу припадає на нафту та нафтопродукти. Зростає частка перевезень сухогрузами — залізної руди, вугілля, зерна, лісу. Основні судноплавні шляхи проходять через Атлантичний океан. На його узбережжі розташовані найбільші порти світу: Рот-тердам, Антверпен, Нью-Йорк, Філадельфія, Марсель, Гамбург, Лондон. Основна частина тоннажу суден належить Японії, Великобританії, Греції, Норвегії, США, Франції, Італії.

Річковий транспорт особливо велике значення має у США, Росії, Кана-ді, ФРН, Нідерландах, Китаї. Значними водними артеріями служать Міссісіпі з Міссурі, Рейн, Дунай, Парана, Меконг тощо.

Провідна роль у міжконтинентальних перевезеннях пасажирів (щорічно до 800 млн) належить повітряному транспорту. Найбільші пасажирообіги мають США, ФРН, Японія, Великобританія, Канада, Австралія. Найбільші аеропорти світу — Чикаго, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майні, Лондон, Париж, Сінгапур.

Міжнародні економічні зв’язки. До числа найважливіших форм міжнародних економічних зв’язків належать зовнішня торгівля, кредитно-фінансові відносини, обмін науково-технічною інформацією, надання різно-манітних послуг, міжнародний туризм.

Рис. 3. Структура міжнародних економічних зв’язків

У рамках світового господарства сформувалося кілька основних центрів зовнішньоторгових зв’язків. Майже 3/4 обороту зовнішньої торгівлі світу припадає на розвинуті країни, у тому числі 1/3 — на США, ФРН і Японію. НТР істотно вплинула на товарну структуру зовнішньої торгівлі. Продукція обробної промисловості зайняла чільну позицію — понад 4/5. Особливо важ-ливе місце посіла продукція машинобудування. Структура експорту країн, що розвиваються, теж змінилася. Зменшилася залежність країн від вивозу одного-двох видів сировини, за винятком країн — експортерів нафти. Однак країни, що розвиваються, досі залишаються основними постачальниками на-фти, міді, бавовни, природного каучуку, а також продовольчих товарів — ка-ви, какао, цукру, бананів тощо. Найбільші зміни у зовнішній торгівлі відбу-лися в нових індустріальних країнах — Республіці Корея, Бразилії, Мексиці, Аргентині, Тайвані, Сінгапурі, які донедавна були головними експортерами сировини, споживчих товарів, а зараз значно збільшили у своєму експорті ча-стку промислових товарів.

15 стр., 7397 слов

Автомобильный транспорт и его роль в рыночной экономике

... экономической политики страны на автомобильном транспорте представляют стержневое содержание его экономики. 1 . Основные ... транспорта. По объемам выполняемой работы, показателей использования путей сообщения и технических средств транспорт в России вышел в число передовых в мире. Автомобильный транспорт ... важной отрасли народного хозяйства. Крупномасштабные меры по подъёму и развитию транспорта ...

Прискореними темпами розвиваються обмін інформацією, будівельно-монтажними послугами, обслуговуванням придбаних машин, автомобілів тощо. Кредитно-фінансові відносини виявляються в наданні позик і кредитів, а в розвинутих країнах — також у вивезенні капіталу. За існуючими оцінка-ми, річний обсяг міжнародних фінансових операцій у 10-20 разів перевищує масштаби світової торгівлі, сягаючи 150 трлн. доларів США. Майже 30% цієї суми припадає на США, по 15% — на Японію та Великобританію. Потужни-ми інвесторами є також ФРН, Франція, Італія. У 70-ті роки намітилася нова тенденція — значні інвестування країн-експортерів нафти (Саудівської Ара-вії, Кувейту, ОАЕ) в економіку європейських країн і США. Останнім часом до них приєдналися Республіка Корея, Тайвань.

У наш час все більшу роль у зв’язках між країнами відіграє міжнарод-ний туризм. Головним його регіоном була і залишається Європа. Прибутки від туризму доволі вагомі для розвитку економіки ряду європейських країн (Іспанія, Італія, Швейцарія тощо).

Ще більшою мірою це стосується деяких країн, що розвиваються, для яких туризм став головною галуззю міжнародної спеціалізації.

За останні 25 років процес субурбанізації привів до зменшення кількості поїздок до великих міст з приміських зон США від 35% до 10%. У середньому в країнах ЄС 50% переміщень людей у містах здійснюється лег-ковими автомобілями, 20% — автобусами, трамваями, метрополітеном, 15% — велосипедами та мопедами, 3% — міською залізницею, 12% — пішки.

За підрахунками вчених, розвиток засобів інформації та зв’язку зменшує потребу у ділових поїздках на 20-25%, а в побутових — майже на 50%.

Через зростання частки внутрішніх корпоративних перевезень морський транспорт усе більшою мірою стає «виробничим» транспортом ТНК. Через свої суднохідні філії ТНК контролюють 60% перевезень нафти, 42% нафтопродуктів, 50% бокситів, 43% глинозему, 55% залізної руди. Найкрупнішими судновласниками є нафтові корпорації «Ексон», «Сокайл», «Голфостл», «Мобіл Ойл», «Брітіш петролеум», металургійні ко-рпорації «Юнайтед Стейл», «Бетлехем стіл корпорейшен» тощо.