Транспортно-експедиторське обслуговування

Реферат

Вступ

Транспортно-експедиторські послуги – це комплекс посередницьких послуг по переміщенню товару від виробника до споживача.

Історія розвитку транспортно-експедиторського обслуговування тісно пов’язана з розвитком транспорту.

Логістика – наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання переміщення матеріальних і інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача.

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними у процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача з врахуванням інтересів та вимог останнього, а також передачі й обробки відповідної інформації.

Логістика – це гармонізація інтересів учасників процесу переміщення продукції, форма оптимізації ринкових зв’язків, тобто вдосконалення управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу й економічних компромісів для отримання синергичного ефекту.

Логістика – це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів від зовнішнього джерела до споживача.

Логістика – новий науковий напрямок, учення про планування, управління і спостереження (відстеження) під час переміщення матеріальних та інформаційних потоків у виробничих і енергетичних системах.

Логістика – це наукове учення про планування, управління і контроль потоків матеріалів, енергії та інформації в окремих видах підприємства.

1. Сутність і завдання транспортної логістики

Ключова роль транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Транспортування можна визначити як ключову комплексну активність, пов’язану з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі, і яка складається, у свою чергу, з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т.п.

10 стр., 4719 слов

Транспортна логістика

... Логістика - це процес управління достатнім та ефективним (з точки зору витрат і часу перебігу) потоком запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, ... можливо досягти за рахунок координації транспортного обслуговування споживачів за їх замовленнями, ... витратах на просування товару від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції; висока ...

Роль транспортування настільки велика, що коло питань, які стосуються цієї ключової комплексної логістичної активності, виділене у предмет вивчення спеціальної дисципліни-транспортної логістики.

Транспорт у системі логістики відіграє двояку роль:

 • по-перше, він присутній як складова частина або компонент у основних функціональних областях логістики (закупівельний, виробничій, розподільчій);
 • по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також розвивається підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку товарів і послуг свою продукцію-транспортні послуги, за які отримує доходи і має прибуток.

Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію — це сам процес переміщення, яка характеризується рядом істотних відмінностей:

 • відсутність речової форми, але в той же час матеріальність за своїм характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні засоби: відбувається зношення рухомого складу і засобів обслуговування, використовується праця робітників транспортної сфери і т.д.;
 • неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для задоволення потреб у транспортних послугах;
 • втілення в додаткових транспортних витратах, які зв’язані з переміщенням матеріального потоку, тому транспорт необхідно використовувати так, щоб транспортні витрати були найменшими за інших рівних умов;
 • прив’язаність до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства).

Вказані особливості накладають свій відбиток на устрій і функціонування системи транспортної логістики.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту:

1. Транспорт загального користування — галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у перевезеннях вантажів та пасажирів. Його часто називають магістральним. Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.

2. Транспорт загального не загального користування — внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем і повинен бути органічно в них вписаний. Відповідно, організація його роботи є одним із завдань організації логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу. Так, організація переміщення вантажів транспортом не загального користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики. Вибір каналів товароруху вирішується в рамках розподільчої логістики.

Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов’язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування. Основними з цих завдань є:

 • вибір виду транспортного засобу;
 • вибір типу транспортного засобу;
 • оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень;
 • визначення раціональних маршрутів доставки;
 • забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;
 • координація транспортного і виробничого процесу.

Роль транспорту істотно змінюється з розвитком логістичних систем. У сучасних умовах дисципліна транспортного обслуговування визначається не інтересами окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і споживання.

3 стр., 1249 слов

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту Поняття ...

... небезпечні діяння, що посягають на безпеку руху та експлуатації всіх видів механічного транспорту, а також магістрального трубопровідного транспорту. В розділі XI Особливо частини КК ці злочини розташовані в певній послідовності. При ...

Існують такі ознаки класифікації транспортної складової логістичних систем:

За видом доставки:

 • пряма;
 • з переробкою на транспортних терміналах;
 • з переробкою і зберіганням у розподільчих центрах.

За видом обслуговування:

 • зі складу постачальника або розподільчого центру на склад споживача або розподільчий центр;
 • зі складу постачальника або розподільчого центру безпосереднього споживачу;
 • з виробництва постачальника у виробництво споживача без складського зберігання та переробки.

За видами транспортного сполучення:

 • пряме;
 • змішане.

Принципово важливо, що транспорт як елемент інфраструктури все частіше бере на себе нетранспортні функції, звільняючи споживача від збутових і розподільчих операцій. Таким чином, транспорт перестає бути відособленою галуззю економіки, яка продає послуги з переміщення вантажів. Він виступає як виробник широкого кола послуг, готовий здійснити комплексне обслуговування.

2. Становлення і розвиток

транспортно-експедиторського обслуговування

Переміщення вантажів в міжнародному товарообороті від виробника до споживача складний багатоступеневий процес.

Переміщуючи товар потрібно враховувати наступні фактори:

 • стан міжнародних транспортних ринків;
 • транспортну політику держав;
 • законодавчі національні і міжнародні акти;
 • техніко-експлуатаційні характеристики видів транспорту.
 • організацію транспортних операцій, упаковку, зберігання, складування;
 • особливості транспортних марш турів;
 • торгівельні звичаї країн.

Із-за складності товаропотоків практично без посередника важко обійтись. Форми і методи посередницьких послуг постійно розширюються.

Транспортно-експедиторські послуги – це комплекс посередницьких послуг по переміщенню товару від виробника до споживача.

Історія розвитку транспортно-експедиторського обслуговування тісно пов’язана з розвитком транспорту.

Ще в часи Венеціальної республіки, в ХІІІ столітті торгівля велась через посередників “урахтерів”, які виконували експедиторські функції.

Новим поштовхом в розвитку транспорту і транспортно-експедиторського обслуговування появилась поява залізниць в ХІХ ст.

Поступово експедиторські організації стають членами ТПП, асоціацій, косі мій по тарифах і ін. Експедитори займались одночасно торгівельними, транспортними, брокерськими операціями. Виділення транспортно-експедиторського обслуговування в самостійну галузь обумовлено суспільним розподілом праці, а також здійснюється транспортно-правове забезпечення. Виникнення транспортно-експедиторського обслуговування викликане необхідністю в посередництві між відправником, посередником і замовником.

Сьогодні транспортно-експедиторське обслуговування це окрема сфера у транспортних перевезеннях.

10 стр., 4786 слов

Питання перевезення вантажів морським транспортом

... вантажів, що перевозяться на ризик страхувальника. Міжнародні угоди й організації з права водного транспорту. Існує три основних види міжнародних морських ... Перевезення вантажів здійснюється за договором морського перевезення вантажу (Договір фрахтування). За договором морського перевезення ... Вісімнадцять морських портів України забезпечують перевалку сухих та наливних вантажів, обслуговування ...

Транспортно-експедиторські організації класифікуються по виду та способу організації.

Класифікація:

 • по виду діяльності – транспортні підприємства, ТП контейнерні, навантажувальною технікою, складами, упакуванням, переробкою товарів;
 • по організаційній формі – фірми, товариства, комбінати, підприємства, об’єднання, союзи і ін.

Транспортно-експедиторське обслуговування вирішує такі питання:

 • звільнює ТП від допоміжних операцій;
 • зосереджує підготовку товарів для транспортування;
 • підготовлює товароупроваджуючі документи;
 • забезпечує упаковку, маркування та зберігання вантажів;
 • здійснює обробку вантажів при навантаженні-перевантаженні.

Світова структура транспортно-експедиторських організацій різноманітна від невеликих фірм до великих об’єднань.

Вони володіють автомобільними парками, контейнерами, залізничними засобами, складами, термінами, причинами і ін.

До нових видів послуг, що надаються експедиторськими організаціями є: декларування, лізинг, страхування, факторинг і ін.

3. Правила регулювання транспортно-експедиторського обслуговування

Правове регулювання здійснюється національними та міжнародними організаціями.

Національні експедиторські організації:

 • Українська спілка експедиторів (УСЕ);
 • Асоціація міжнародних автомобільних перевезень (Асмап).

Міжнародні експедиторські організації:

 • Міжнародна Федерація експедиторських організацій (ФІАТА) була створена у 1926 році з метою забезпечення інтересів експедиторів на міжнародному рівні на всіх видах транспорту.

— Міжнародна асоціація по вдосконаленню перевантажувальних операцій на транспорті (ІУКА) була створена в 1926 році з метою підвищення ефективності перевантажувальних операцій та дослідженню проблем вдосконалення технології вантажних операцій і інформаційного обміну.

4. Основні транспортно-експедиторські операції

Найбільш розповсюдженими транспортно-експедиторськими організаціями є:

 • раціональний вибір тз;
 • складання поточних, річних і перспективних планів;
 • організація складування та зберігання вантажів;
 • упакування, маркування та комплектація вантажів;
 • організація перевезень вантажів зі складу на склад;
 • підготовка дрібних та партійних комплектних вантажів;
 • забезпечення контейнерних вантажопотоків;
 • забезпечення максимального вантажопідйомності ТЗ;
 • підписання договорів з перевізниками;
 • оформлення товаросупроводжуючих документів;
 • оформлення прийому-здавальних документів;
 • оформлення рекламаційних документів;
 • сприяння перевантаження вантажів;
 • розсортування, переупакування, маркування вантажів;
 • підготовка ТЗ до перевезень специфічних вантажів;
 • супроводження вантажів;
 • оформлення та погодження товаросупроводжуючих документів.

Виконання вищенаведених операцій вимагає високого рівня кваліфікацій адміністративно-управлінського і виробничого персоналу.

53 стр., 26435 слов

Процесс экспедирования транспортной компании ООО «Авелена Логистик»

Цель дипломной работы – рассмотреть теоретические и практические аспекты процесса экспедирования транспортной компании ООО "Авелена Логистик". Задачи дипломной работы: рассмотреть теоретические основы процесса экспедирования транспортной компании; провести анализ процесса экспедирования транспортной компании ООО "Авелена Логистик"; разработать мероприятия по ...

Висновки

Транспортно-експедиторські послуги – це комплекс посередницьких послуг по переміщенню товару від виробника до споживача.

Сьогодні транспортно-експедиторське обслуговування це окрема сфера у транспортних перевезеннях.

Транспортно-експедиторські організації класифікуються по виду та способу організації.

Класифікація:

 • по виду діяльності – транспортні підприємства, ТП контейнерні, навантажувальною технікою, складами, упакуванням, переробкою товарів;
 • по організаційній формі – фірми, товариства, комбінати, підприємства, об’єднання, союзи і ін.

Транспортно-експедиторське обслуговування вирішує такі питання:

 • звільнює ТП від допоміжних операцій;
 • зосереджує підготовку товарів для транспортування;
 • підготовлює товароупроваджуючі документи;
 • забезпечує упаковку, маркування та зберігання вантажів;
 • здійснює обробку вантажів при навантаженні-перевантаженні.

Правове регулювання здійснюється національними та міжнародними організаціями.

Список використаної літератури

1. Гаджинский А. М. Основы логистики. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1995.

2. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. -Ростов-на-Дону, 1992.

3. Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логи­стика: Учеб. пособие. — Саратов : СПИ, 1992.

4. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу «Логистика». — Саратов : Саратовский государст­венный технический университет, 1993.

5. Залманова М. Е. Управление системами переработки, хранения и доставки продукции. Логистическая концеп­ция : Учеб. пособие. — Саратов : СПИ, 1990.

6. Логистика – технология транспортного процесса / Под редакцией доктора экономических наук Л.Г.Зайончика.

7. Плоткин В. К. Управление материальными ресурсами: очерк по коммерческой логистике. — Л. : Изд-во Ленингр.фин.-экон.ин-та, 1991.

8. Райнхард Юнеманн. Материальные потоки и логистика. — Берлин : Изд-во Шкринчер, 1989.

9. Родников А. М. Логистика: Терминологический словарь. — М. : Экономика, 1995.